Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.pinkelefant.pl

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Firmę MALIK Michał Kaniewski, z siedzibą w: 62-060 Stęszew, Zamysłowo ul. Wrocławska 96, NIP 699 166 40 80. 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż zabawek oraz art. sportowych za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.pinkelefant.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą Malik, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.pinkelefantpinkelefant.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 5. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem 602 660 767 lub za pomocą poczty elektronicznej info@pinkelefant.pl

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
 6. Sprzedając zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 7. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W szczególnych warunkach sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu klienta w sytuacji gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia.
 9. Płatności dokonać można w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poprzez:
  • Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu:68 1140 2004 0000 3902 7507 9446.
  • Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 1. „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”
 2. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt dostawy i zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).
 5. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.
 6. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).
 7. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Malik Michał Kaniewski z siedzibą w Zamysłowie przy ul. Wrocławskiej 96; 62-060 Stęszew, NIP: 6991664080, REGON: 302608920, dalej zwana Administratorem.

 2. Przetwarzaniu podlegają takie dane jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom, które będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora

 4. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.
 6. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.
 7. Kupującemu, który pozostawił dane w naszym serwisie przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec danych osobowych

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.01.2012 i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres adres email, lub na adres naszej firmy.